Jizong Collection

Jizong Collection's image
Created: 2016-01-27 18:35
Institution: Department of Archaeology and Anthropology
Description: Rgysa bzang (Jizong) Village is located in Kha mdo (Shuizi) Township, Rong brag (Danba) County, which is one of the 18 counties in Dkar mdzes (Ganzi) Tibetan Autonomous Prefecture, Sichuan Province, PR China. G.yung 'brug (b. 1985), a native of Rgysa bzang Village, recorded the stories presented here: (1) (G.yung 'brug introduces himself and then tells a story about) Bugong sang yangtan (a magician; 24:05), (2) Uncle Dunba Tricks the Landlord (7:46), (3) Mountain Deity Story (22:20), (4) The Origin of Barley (5:20), and (5) Three Brothers (7:48).

གཡུང་འབྲུག་ནི་སྤྱི་ལོ་༡༩༨༥ལོར་སྐྱེས། (༡)བརྙན་རིས་འདིར་ཁོས་རང་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་བྱས་རྗེས་པུ་གོང་བཟང་དབྱངས་བརྟན་གྱི་ གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་འཆད་གཞིན་ཡོད(༢༤:༠༥). (༢) ཨ་ཁུ་སྟོན་པའི་གཏམ་རྒྱུད།(༧:༤༦). (༣) ཡུལ་ལྷ་གི་སྒྲུང་།(༢༢:༢༠). (༤) ནས་བྱུང་བའི་གཏམ་རྒྱུད། (༥) སྤུན་གསུམ་གྱི་གཏམ་རྒྱུད།(༧:༤༨)

拥忠1985年出生于吉宗村,在本视频里他讲述蒲宫桑央丹, 凳巴, 青稞来源和三兄弟的故事。

The village is home to 55 households (49 Tibetan households; 6 Han Chinese households) for a total population of 280. Villagers cultivate barley, potatoes, wheat, peas, prickly ash (Sichuan pepper), apples, English walnuts, pears, and corn. Rgysa bzang villagers and residents of nearby Khrims ri (Changna) and La rgyab (Najiao) villages speak nearly the same distinctive Tibetan dialect.

རྒྱས་བཟང་སྡེ་བར་ཁྱིམ་ཚང་༥༥་ཡོད་ལ། དེ་ནི་བོད་ཁྱིམ་༤༩་དང་རྒྱ་ཁྱིམ་༦་གིས་གྲུབ་པ་དང་། སྤྱི་སྡོམ་མི་གྲངས་༢༨༠་ཡོད། གནས་གང་གི་ཞིང་ལས་སྐྱེ་དངོས་ནི་སོ་བ་དང་གྲོ་གཡེར་མ།ཞོག་ཁོག མ་རྨོས་ལོ་ཏོག སྲན་མ་བཅས་ཡིན་ལ།ལྷག་ཏུ་ཀུ་ཤུ་ལི་དང་སྟར་ཀའི་ཐོན་འབོར་ནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན། དེ་དང་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཇོ་ནྰ་སྡེ་བ་དང་ཁྲང་ན་སྡེ་བའི་བར་དུ་ཕན་ཚུན་གོ་བརྡ་ འཕྲོད་པ་ཡིན།

吉宗村有55户人家,其中有49户藏族6户汉族,总人数为280人。当地主要农作物为大麦、小麦、花椒、马铃薯、玉米和豆类,盛产苹果、梨子和核桃。与附 近的纳交村和长纳村语言相通
 

Media items

This collection contains 5 media items.

  •  

Media items

Mountain Deity Story

   239 views

Collection: Jizong Collection

Institution: Department of Archaeology and Anthropology

Created: Wed 27 Jan 2016


Samyongdan, A Magician

   43 views

G.yung 'brug introduces himself, and then tells a story about Bugong sang Yangtan, a magician.

Collection: Jizong Collection

Institution: Department of Archaeology and Anthropology

Created: Wed 27 Jan 2016


The Origin of Barley

   100 views

Collection: Jizong Collection

Institution: Department of Archaeology and Anthropology

Created: Wed 27 Jan 2016


Three Brothers

   46 views

Collection: Jizong Collection

Institution: Department of Archaeology and Anthropology

Created: Wed 27 Jan 2016


Uncle Dunba

   52 views

Uncle Dunba Tricks the Landlord.

Collection: Jizong Collection

Institution: Department of Archaeology and Anthropology

Created: Wed 27 Jan 2016